Nyttige lenker om miljø

 

Vet du om noen nettsteder som ikke er med på denne listen, men som kanskje burde vært her?

Send gjerne en link til Bjorn@miljoinord.no

 

http://www.artsdatabanken.no

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for biologisk mangfold. De ønsker å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig informasjon om norske arter og naturtyper.

 

http://www.bellona.no

Bellona
ble etablert 16. juni 1986, og er en uavhengig, ideell stiftelse. De jobber for å øke den økologiske forståelsen i samfunnet, og for å hindre forurensning og begrense klimaendringer som rammer folks helse og naturen.

 

http://www.bjerknes.uib.no

Bjerknessenteret for klimaforskning er den største forskningsgruppen innen klima i Norge, og har status som Senter for Fremdragende Forskning. Deres ambisjon er å bli et internasjonalt ledende senter for klimaforskning på høyere breddegrader og være en nøkkelinstitusjon for kunnskap om klimaendringer for politikere, industri og publikum.

 

http://www.cultura.no

Cultura Bank 
-en bank for vår felles framtid

For Cultura Bank handler ikke bankvirksomhet om å få penger til å bli enda flere penger. Penger har jo ingen verdi før vi bestemmer oss for hva de skal brukes til. Uten menneskers mål og handlekraft er penger ingenting.

Få hadde hørt om ”social banking” da Cultura Bank ble startet i 1997. Denne internasjonale bankbevegelsen bygger på to hovedprinsipper: transparens – at innskyterne får vite hva pengene brukes til – og at utlånsformålene vurderes etter sosiale og miljømessige kriterier. Cultura Bank var først ute i Norge, og etter 10 år er de fremdeles den eneste norske banken som driver etter disse prinsippene. De ønsker at penger skal realisere gode ideer, starte levedyktige virksomheter og gi mennesker rom til å skape muligheter for seg selv og andre.

 

http://www.cicero.uio.no

CICERO ønsker å gi pålitelig helhetskunnskap om klimaspørsmål. Her finner du mer stoff om klimaforskning. Magasinet Klima inneholder populærvitenskapelige artikler om nasjonal og internasjonal klimaforskning og klimapolitikk.

 

 

http://ec.europa.eu

EUs informasjonsside om hvordan enkeltpersoner kan påvirke klimautslippene.

 

http://www.enova.no

Statsforetaket Enova – eid av Olje- og energidepartementet – er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge.

 

http://www.erdetfarlig.no

Erdetfarlig.no er et samarbeid mellom Klima- og forureiningsdirektoratet, Mattilsynet, Miljømerking, Forbrukerrådet og Grøn Kvardag. De ser på farlige stoffer i forbrukerprodukter.

 

http://www.etiskforbruk.no

Etiskforbruk.no er et nettsted som skal samle og organisere informasjon om produkter og tjenester for kunnskapssøkende forbrukere.

Etiskforbruk.no ønsker å gi forbrukerne lett tilgjengelig og forståelig informasjon over etiske forhold ved produkter. Etiskforbruk.no drøfter de konsekvenser produksjonen og forbruket har for menneske- og arbeiderrettigheter, miljø, sosial nød, fattigdom, utvikling, bærekraft med mer. Drøftelsene og opplysningene er basert på organisasjoner og kilder heriblant nevnes FN, Verdensbanken, norske myndigheter, norske og internasjonale forbrukerorganisasjoner, miljøorganisasjoner og forskningsrapporter.

Etiskforbruk.no skal gi forbrukerne bakgrunnsinformasjon, påpeke problemer og fortelle hvordan forbrukeren kan bidra til endring

 

http://www.folkevett.no/

Folkevett er et uavhengig magasin utgitt av Framtiden i våre hender

 

http://www.fornybar.no

Nettstedet Fornybar.no, tar utgangspunkt i heftet Fornybar energi 2007, som er en revidert og utvidet versjon av publikasjonen «Nye fornybare energikilder» fra 2001.

 

http://www.framtiden.no

Framtiden i våre hender er en frivillig organisasjon uten politiske eller religiøse bindinger. De driver et omfattende informasjonsarbeid, holder foredrag, særlig i skolen og i politiske forsamlinger, og ønsker på denne måten å påvirke samfunnsdebatten. De utarbeider rapporter om ulike temaer innenfor miljø og utvikling, vi driver med lobbyarbeid overfor politikk og næringsliv, de driver Norwatch som avslører kritikkverdige sider ved norske investeringer og norsk forretningsvirksomhet i fattige land og produserer magasinet Folkevett.

 

http://www.grip.no

Selv om sidene til Stiftelsen GRIP – Grønt i Praksis ikke har vært oppdatert etter juni 2008 på grunn av konkurs, finner man fremdeles mange gode tips på disse sidene. GRIP hadde som mål å bidra til økt miljøeffektivitet i norske virksomheter – det vil si å oppnå høyere verdiskapning med mindre miljøbelastning.

 

http://www.hippo.no

Hippopotamus AS ble etablert i 1986 av en gruppe mennesker som så at det manglet gode miljøalternativer innen papir og papirprodukter på det norske markedet. I samarbeid med store deler av norsk miljøbevegelse utviklet Hippo, som navnet raskt ble forkortet til i dagligtale, et sortiment av resirkulert papir for kopiering og trykking, konvolutter av resirkulert papir og en rekke produkter av resirkulert papir for privat bruk. Det ble også tatt inn en rekke treprodukter, som et miljøalternativ til tilsvarende produkter i plast, i sortimentet. Det kom også inn produkter i sortimentet av andre typer resirkulert råstoff, som plast og glass.

 

http://www.hmsmagasinet.no

HMS-magasinet og hmsmagasinet.no er for deg som arbeider med og for helse, miljø og sikkerhet i privat og offentlig virksomhet. Bladet gir deg informasjon og kompetanse om fagområdet og presenterer teorier, metoder og verktøy som kan bidra til å forbedre HMS-arbeidet i din virksomhet. Her vil du blant annet finne: Reportasjer fra store og små bedrifter,
Intervjuer med fagprofiler og anerkjente fagfolk, 
Metodebeskrivelser, 
Personlig vern,
Forskningsnytt,
Produktnyheter,
Psykososialt arbeidsmiljø,
Aktuelt
Lov- og regelnytt.

Magasinet kommer ut seks ganger i året og redaktør for tidsskriftet er Jan Tveita.

 

http://www.hundrearsmalene.no

100-årsmålene – Rapport fra et samfunnseksperiment er redigert av Dag Andersen, og handler om hvordan vi skal møte dette århundrets utfordringer med klimakrise og finanskrise med en helt ny måte å tenke på. Her kan du få smakebiter av hva denne boka handler om.

 

http://www.idebanken.no

Idébank-Nytt er elektroniske nyhetsbrev, som kommer hver 14. dag.

Her finner du nyheter om framtidsbilder samt om gode eksempel og initiativ innen miljø, Nord/Sør-arbeid, folkelig deltakelse og bærekraftige tiltak som går på tvers av alle båser.

Redaksjonen overvåker ca. 150 nordiske og internasjonale nettsteder på jakt etter det mest spennende stoffet.

http://www.klif.no

Klima-og forurensingsdirektoratet er et direktorat under Miljøverndepartementet, som ønsker å bidra til å skape et bærekraftig samfunn, der forurensning, produkter og avfall ikke fører til helseskade, går utover trivselen eller skader naturens evne til selvfornyelse.

 

http://www.klimaklubben.no

Klimaklubben er et gratis verktøy for deg som vil gjøre hverdagen litt grønnere og mer klimavennlig. Klimaklubben er utviklet av Grønn Hverdag.

 

Som medlem kan du:

– Få oversikt over ditt CO2 utslipp.

– Sammenligne ditt utslipp med venner, arbeidskollegaer osv.

– Få oppfølging på det du vil forbedre deg på.

– Få inspirerende tips

– Dele din kunnskap med andre miljøinteresserte.

– Ta test for å se hvor klima- og miljøbevisst du er.

 

http://www.klimaloftet.no

Klimaløftet er regjeringens satsing på klimainformasjon til befolkningen. De ønsker å gi befolkningen kunnskap om klima og klimaendringer og gode råd om klimavennlige tiltak.

Samarbeidspartnere er bedrifter, kommuner, frivillige organisasjoner og alle som vil bidra i kampen for et mer klimavennlig samfunn.

Klimaløftet ble lansert i 2007, og en rekke tiltak er satt i gang og støttet for å øke kunnskapen om klimautfordringene. Sentralt i kampanjen er å gi folk praktiske råd og tips til en mer klimavennlig livsstil.

Klimaløftet ledes av Miljøverndepartementet. Et sekretariat bestående av tre personer koordinerer arbeidet.

 

http://www.klimakutt.no

Klimakutt.no er Norges Naturvernforbunds klimaportal. Hær kan du beregne utslippene fra flyreisene dine gjennom en klimakalkulator for fly, og beregne utslippene fra bilen din. I tillegg vil klimakutt.no gi deg konkrete tips til hvordan du kan kutte utslippene av egne klimagasser .

På klimakutt.no ønkser Norges Naturvernforbund å hjelpe enkeltpersoner og bedrifter å kutte i sine utslipp av klimagasser. Gjennom konkrete tips til utslippskutt ved bilkjøring, andre reiser, i husholdningen og på arbeidsplassen er det Naturvernforbundets mål å gjøre det så enkelt som mulig å kutte i klimagassutslippene. De ønsker å vise at utslippskutt er fullt ut mulig både i hjemmet og på arbeidsplassen.

 

http://www.lavutslipp.no

Lavutslippsutvalget ble oppnevnt i statsråd våren 2005. Utvalget har utredet hvordan Norge kan kutte nasjonale utslipp av klimagasser med 50-80 prosent innen 2050.

Lavutslippsutvalget overleverte rapporten «Et klimavennlig Norge» til miljøvernminister Helen Bjørnøy den 4. oktober.

Les hele rapporten «Et klimavennlig Norge» (NOU 2006:18)

4-siders faktaark om Lavutslippsutvalgets rapport (pdf)

Høydepunkter fra Lavutslippsutvalgets rappor

 

http://www.fairtrade.no/

Fairtrade Max Havelaar Norge ble stiftet i 1997, som et samarbeidsprosjekt mellom 12 organisasjoner. Dette var Det Kgl. Selskap for Norges Vel, Framtiden i våre hender, Kirkens Nødhjelp, Handel og Kontor, Norges Bondelag, Redd Barna, Kirkerådet, WWF, Norsk Folkehjelp, Frikirkens Globale Informasjon, Alternativ Handel og Norsk Næring- og Nytelsesarbeiderforbund (NNN).

Fairtrade er en internasjonal merkeordning for rettferdig råvarehandel mellom bønder og plantasjer i utviklingsland og importører i Nord. Når du ser Fairtrade-merket på et produkt, betyr det at en uavhengig tredjepart har kontrollert at det er betalt en rettferdig råvarebetaling og at det jobbes for at produsentenes arbeidsforhold blir stadig bedre.

 

http://miljofyrtarn.no

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltak som iverksettes skal være konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet.

 

http://miljoinord.no

Miljø i Nord er en liten og fleksibel konsulentvirksomhet som tilbyr rådgivning og konsultasjon for bedrifter som ønsker en god miljøprofilevighetstegn

 

http://miljolare.no

Miljølare.no er et verktøy for opplæring i bærekraftig utvikling. Nettstedet inneholder aktiviteter som forteller hvordan elever gjennomfører undersøkelser, diskutere og kommunisert sine resultater. Ved at skolene rapporterer inn til nettstedet, kan andre ha nytt av resultatene og elevene kan lære av hverandre.

 

http://www.miljostatus.no

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Nettsidene blir løpende oppdatert, og all informasjon og alle data i Miljøstatus i Norge kvalitetssikres minimum to ganger i året. Nettstedet er bygd opp rundt flere hovedtemaer som igjen er delt inn i undertemaer. Når du går dypere inn i et tema, vil du bevege deg fra en mer overordnet og lettfattelig presentasjon i starten og ned til en mer detaljert, spesifikk og faglig omtale av området. På de fleste temasidene finner du også lenker til gjeldende lover og avtaler, nasjonale miljømål, utfyllende informasjon, samt lenker til de viktigste relevante nettstedene til temaet du er inne på.

Du kan også se og laste ned de nyeste tilgjengelige datasettene. Miljøstatus i Norge inneholder miljødata for flere viktige miljøtemaer. Nettstedet har i tillegg en egen karttjeneste. Du kan velge karttema og sammenstille miljøkart for et geografisk område. Du gis også tilgang til detaljert informasjon hos dataleverandørene når du peker på et tema i kartet.

Miljøstatus i Norge er utviklet av miljødirektoratene på oppdrag av Miljøverndepartementet. Klima- og forurensningsdirektoratet (nettsted) er ansvarlig redaktør.

Innholdet på sidene er produsert og kvalitetssikret av det direktoratet som har det formelle og faglige ansvaret innenfor miljøforvaltningen.

 

http://www.miljoagentene.no

Selv om Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon kan også vi voksne finne nyttige tips på deres net side. Miljøagentene ønsker å skape et varig og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn på barns premisser. De arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe.

 

http://www.mittklima.no

Mitt klima ønskerå skape bevissthet rundt utfordringene fra klimagassutslipp knyttet til flytrafikk, biltrafikk og energiforbruk. De ønsker å fokusere på at det er rike land som står for mesteparten av klimautslippene, mens det er fattige folk i fattige land som klimaendringene går hardest utover.

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/MD/Vedlegg/Planer/T-1467.pdf

Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

 

http://www.miljostatus.no

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her presenteres miljøkunnskap i en sammenheng. Et vesentlig mål er å skape forståelse for sammenhengene mellom miljøets tilstand, hva som påvirker den, konsekvenser og tiltak.

 

http://www.miljoindex.no

Gir en oversikt over
norske miljøsertifiserte bedrifter

 

http://naturvernforbundet.no

Norges Naturvernforbund
Norges Naturvernforbund ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste og største natur- og miljøvernorganisasjon. De arbeider for å beskytte natur og miljø slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen.

Naturvernforbundet er tilsluttet den internasjonale organsiasjonen Friends of the Earth International, en av verdens største nettverk for miljøorganisasjoner.

(Friends of the Earth International http://www.foe.org)

 

http://www.nu.no

Natur og Ungdom er en miljøvernorganisasjon for ungdom. De har over 7000 medlemmer fordelt på mer enn 80 lokallag over hele landet. Natur og Ungdom jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å ta vare på naturmangfoldet.

 

http://www.nmf.no

Norges Miljøvernforbund
(NMF) er en frivillig, demokratisk miljøvernorganisasjon som ble stiftet i 1993, og har sitt hovedsete i Bergen.

 

http://www.oikos.no/hjem

Oikos er fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk, stiftet 3. september 2000. Den skal arbeide for å fremme målene og idegrunnlaget i økologisk landbruk og styrke det økologiske miljøet i Norge. Medlemmene består av både produsenter og forbrukere. Medlemstallet i 2009 er rundt 2000.

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/klima/internasjonale-klimaforhandlinger/globale-klimaendringer.html?id=440585

Internasjonale klimaavtaler
Hva gjør Norge for å redusere klimautslippene. Les mer om internasjonale klimaavtaler hos Miljøverndepartementet.

 

http://www.vestforsk.no

Vestlandsforsking har forsket på temaet kommunal miljøpolitikk siden 1987. Etter hvert har forskningen blitt mer spesifikt rettet inn mot energi og klima; de siste årene også rettet inn mot klimasårbarhet og klimatilpassing.

 

http://webshop.hippo.no

Døvigen AS – Hippo tilbyr flere typer bærenett, som alle er miljøvennlige, bl.a flere varianter bærenett som er produsert av Økologisk bomull og som Fair trade-sertifiserte. Dessuten varianter av Resirkulert plast, basert på innsamlede PET-flasker (f.eks. brus, flaskevann og saft), samt bærenett produsert av hampfiber.

 

http://www.toi.no/

TØI er et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme denne forskningen til nytte for norsk samfunns- og næringsliv. TØI skal også formidle informasjon om forskningsresultater og bidra til at forskningsresultatene blir nyttiggjort i samfunnet gjennom samarbeid med brukerne.ID-100162629

© 2021: Miljø I Nord | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress